Vol245丽俊girl写真图片37P丽俊girl美媛馆

Vol245丽俊girl写真图片37P丽俊girl美媛馆

盖脉证与理而已。盖在经则汗,过经则下也。

大抵邪半在表,半在里,则多呕吐。短气潮热,腹满而喘,此为外欲解而里欲实,大柴胡汤,小承气汤。

大凡服寒药热饮,热药寒饮,中和之剂温和服之。其伏寒至夏,又感暴寒,变为暑病。

拘急者,手足不能自如,屈伸不便,如蜷卧恶风之貌。若脉散者,不治。

非人参、麦门冬、五味,不能生脉补元。里既有邪,则为阴虚阳盛,寒之,乃所以助阴而抑阳,阳受其抑则微,而真阴所由以长,故用酸苦之剂。

其或直视谵语,汗出发润,身汗如油,皆不可治。 脉浮缓,如疟状,桂枝麻黄各半汤。

Leave a Reply